کانال سروش
خدمات
جلسه تبیین سیاست ها و استراتژی های مؤسسه با حضور مدیر عامل و مدیران عالی مؤسسه
جلسه تبیین سیاست ها و استراتژی های مؤسسه با حضور مدیر عامل و مدیران عالی مؤسسه
مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل موسسه حسابرسی تامین اجتماعی برگزار شد
مدیر عامل جدید موسسه حسابرسی تامین اجتماعی معرفی گردید
برگزاری جلسات مجازی به منظور رعایت فاصله گذاری هوشمند
برگزاری جلسه مجازی جهت رعایت فاصله گذاری هوشمند در موسسه حسابرسی تامین اجتماعی
موضوع فعالیت موسسه حسابرسی تأمین عبارتست از : تامین نیازهای اساسی سازمان تامین اجتماعی اعم از بخشها و واحدهای تابعه در زمینه حسابرسی داخلی، بازرسی و ارائه خدمات مالی و مشاوره مدیریت وهمچنین تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی مورد نیاز آنها، شامل امور مالی و حسابداری امور مشاوره مالیاتی، مدیریت و بیمه ای، رسیدگیهای ویژه، طراحی نظامهای اطلاعاتی مدیریت، انجام مطالعات و تحقیقات در امور مالی،‌اقتصادی و سرمایه گذاری، انجام امور انحلال و تصفیه، نظارت بر شرکتها، انجام حسابرسی در امور بیمه ای ...
آشنایی با خدمات موسسه حسابرسی تامین اجتماعی