کانال سروش
خدمات
آزمون تبدیل وضعیت استخدامی حسابرسان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی(کمک حسابرسان)
برگزاری آزمون تبدیل وضعیت استخدامی دومین گروه ازهمکاران قرارداد ساعتی وشرکت کار و تأمین
کارگاه آموزشی بازرسی دفاتر قانونی با مدیران فنی کارگزاریها و مؤسسات
کارگاه آموزشی با حضورمدیران فنی و مسئولین کارگزاریهای استان مازندران و گلستان
المپیادفرهنگی ، ورزشی و اجرای فعالیتهای مرتبط با ورزشهای همگانی بازنشستگان و مستمری بگیران
طرح نسیم سلامت سال 97 کانون بازنشستگان ، مستمری بگیران کارگری سازمان تامین اجتماعی
کارگاه آموزشی بازرسی دفاتر قانونی و مصاحبه با مدیران فنی کارگزاریها و مؤسسات
برگزاری کارگاه آموزشی و مصاحبه با مدیران فنی مجریان برونسپاری در استان اصفهان
موضوع فعالیت موسسه حسابرسی تأمین عبارتست از : تامین نیازهای اساسی سازمان تامین اجتماعی اعم از بخشها و واحدهای تابعه در زمینه حسابرسی داخلی، بازرسی و ارائه خدمات مالی و مشاوره مدیریت وهمچنین تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی مورد نیاز آنها، شامل امور مالی و حسابداری امور مشاوره مالیاتی، مدیریت و بیمه ای، رسیدگیهای ویژه، طراحی نظامهای اطلاعاتی مدیریت، انجام مطالعات و تحقیقات در امور مالی،‌اقتصادی و سرمایه گذاری، انجام امور انحلال و تصفیه، نظارت بر شرکتها، انجام حسابرسی در امور بیمه ای ...
آشنایی با خدمات موسسه حسابرسی تامین اجتماعی