کانال سروش
خدمات
نحوه شمول کسر حق بیمه از پاداش افزایش تولید
نحوه شمول کسر حق بیمه از پاداش افزایش تولید
صورتجلسه تعیین تکلیف نحوه و فرآیند بازرسی از دفاتر قانونی
تعیین تکلیف فرآیند بازرسی از دفاتر قانونی شرکتها ، نهادها و موسسات دارای نمایندگی
رأی دیوان عدالت اداری در خصوص بند 10 از قسمت اول بخشنامه 11/3
رأی دیوان عدالت اداری در خصوص " بند 10 از قسمت اول بخشنامه 11/3 سازمان تامین اجتماعی "
موضوع فعالیت موسسه حسابرسی تأمین عبارتست از : تامین نیازهای اساسی سازمان تامین اجتماعی اعم از بخشها و واحدهای تابعه در زمینه حسابرسی داخلی، بازرسی و ارائه خدمات مالی و مشاوره مدیریت وهمچنین تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی مورد نیاز آنها، شامل امور مالی و حسابداری امور مشاوره مالیاتی، مدیریت و بیمه ای، رسیدگیهای ویژه، طراحی نظامهای اطلاعاتی مدیریت، انجام مطالعات و تحقیقات در امور مالی،‌اقتصادی و سرمایه گذاری، انجام امور انحلال و تصفیه، نظارت بر شرکتها، انجام حسابرسی در امور بیمه ای ...
آشنایی با خدمات موسسه حسابرسی تامین اجتماعی