کانال سروش
خدمات
آگهی دعوت به همکاری مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی
آگهی دعوت به همکاری مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی
تقدیر از همکاران نمونه
تقدیر از همکاران نمونه
پیام مدیر عامل به مناسبت روز حسابدار
پیام مدیر عامل به مناسبت روز حسابدار
موضوع فعالیت موسسه حسابرسی تأمین عبارتست از : تامین نیازهای اساسی سازمان تامین اجتماعی اعم از بخشها و واحدهای تابعه در زمینه حسابرسی داخلی، بازرسی و ارائه خدمات مالی و مشاوره مدیریت وهمچنین تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی مورد نیاز آنها، شامل امور مالی و حسابداری امور مشاوره مالیاتی، مدیریت و بیمه ای، رسیدگیهای ویژه، طراحی نظامهای اطلاعاتی مدیریت، انجام مطالعات و تحقیقات در امور مالی،‌اقتصادی و سرمایه گذاری، انجام امور انحلال و تصفیه، نظارت بر شرکتها، انجام حسابرسی در امور بیمه ای ...
آشنایی با خدمات موسسه حسابرسی تامین اجتماعی