کانال سروش
خدمات
نکات بهداشتی برای جلوگیری از انتشار کروناویروس
نکات بهداشتی برای جلوگیری از انتشار کروناویروس
پاسخ سازمان تامین اجتماعی به نامه واصله ازقوه قضائیه به شماره 140/9832/2/451/142
پاسخ سازمان تامین اجتماعی در خصوص عدم اجرای بخشنامه به شماره 1000/96/1119 مورخ 96/02/07​​​​​​​
صورتجلسات مورخ1398/10/28 و 1398/11/05 شورای تنقیح سازمان تامین اجتماعی
مصوبات جلسات مورخ 98/10/28 و 98/11/05 شورای تنقیح مقررات سازمان تامین اجتماعی
صورتجلسه مورخ1398/09/24 شورای تنقیح سازمان تامین اجتماعی
مصوبات جلسه 98/09/24 شورای تنقیح مقررات سازمان تامین اجتماعی
موضوع فعالیت موسسه حسابرسی تأمین عبارتست از : تامین نیازهای اساسی سازمان تامین اجتماعی اعم از بخشها و واحدهای تابعه در زمینه حسابرسی داخلی، بازرسی و ارائه خدمات مالی و مشاوره مدیریت وهمچنین تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی مورد نیاز آنها، شامل امور مالی و حسابداری امور مشاوره مالیاتی، مدیریت و بیمه ای، رسیدگیهای ویژه، طراحی نظامهای اطلاعاتی مدیریت، انجام مطالعات و تحقیقات در امور مالی،‌اقتصادی و سرمایه گذاری، انجام امور انحلال و تصفیه، نظارت بر شرکتها، انجام حسابرسی در امور بیمه ای ...
آشنایی با خدمات موسسه حسابرسی تامین اجتماعی