خانه

استانداردها

warning: Creating default object from empty value in /home/hesabresit/domains/hesabresitamin.ir/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

استاندارد حسابرسی 230 - مستندسازی

هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم در ارتباط با مستندسازی است. فهرست سایر استانداردهای حاوی الزامات و راهنماییهای ویژه مستندسازی در پیوست ارائه شده است. قوانین و مقررات نیز ممکن است الزامات بیشتری را برای مستند سازی مقرر کند.

استاندارد حسابرسی 220 - کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی

هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیتهای مشخص کارکنان مؤسسه حسابرسی درمورد روشهای کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی (شامل حسابرسی صورتهای مالی) است. این استاندارد لازم است با بخشهای ”الف“ و ”ب“ آیین رفتار حرفه‌ای (نشریه 123) مطالعه شود.

استاندارد حسابرسی 330 - روشهای حسابرسی در برخورد با خطرهای برآوردی

هدف ‌این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم‌ برای تعیین برخوردهای ‌کلی و طراحی و اجرای روشهای‌حسابرسی لازم برای مقابله با ‌خطر برآوردی تحریف بااهمیت در سطح صورتهای مالی و سطح ادعا در حسابرسی صورتهای مالی است. شناخت حسابرس از واحد مورد رسیدگی و محیط آن، شامل کنترلهای ‌داخلی و برآورد خطر تحریف بااهمیت در استاندارد 315 ، توصیف شده است.

استاندارد حسابرسی 315 - شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت

هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره کسب شناخت از واحد مورد رسیدگی و محیط آن، شامل کنترلهای داخلی، و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت در حسابرسی صورتهای مالی است. اهمیت برآورد خطر توسط حسابرس به عنوان مبناییبرای طراحی و اجرای روشهای حسابرسی لازم، در استاندارد 200 ، تشریح شده است.