ابلاغ مشمولیت مستمری بگیران صندوق سازمان تأمین اجتماعی (بازنشسته های بالای 35 سال)

 
شرح جلسه شماره 5 کمیته وحدت رویه داخلی مؤسسه با موضوع بازنشسته ها به شرح زیر به تصویب رسید.
 

مبالغ پرداختی به کلیه بازنشسته های بالای 35 سال سابقه (مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی ) مشمول کسر حق بیمه بوده و موضوع طی یک بند انشائی افشاء گردد. 

گالری عکس

باشگاه مخاطبان