بخشنامه شماره 14/3 جدید درآمد

   سریال : 1202
   عنوان  :  بخشنامه شمــاره 14/3 جدید درآمد
   واحد    :  درآمد حق بیمه 
   موضوع:  دستورالعمل نحوه شناسایی قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور

بخشنامه 14/3 جدید درآمد

گالری عکس

باشگاه مخاطبان