بخشنامه شماره 14/5 جدید درآمد

    سریال: 1253
   عنوان  :  بخشنامه شمــاره 14/5 جدید درآمد

   واحد    :    درآمد حق بیمه 
   موضوع: 
1-  نحوه اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻠﯿﺪ در دﺳﺖ (EPC و  PC)  درﭘﺮوژه ﻫﺎی ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ، اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو، ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻠﻤﺒﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب  پیماﻧﻬﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
                 2 -  ﻧﺤﻮه اﺣﺘﺴﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری 

 

بخشنامه 14/5 جدید درآمد

گالری عکس

باشگاه مخاطبان