بخشنامه شماره 14/6 جدید درآمد

 

    سریال  : 1649
    عنوان   :  بخشنامه شمــاره 14/6 جدید درآمد
   واحد      :  درآمد حق بیمه 
   موضوع  : ماخذ احتساب حق بیمه قراردادهای مکانیزه غیر عمرانی در معادن

بخشنامه  14/6 جدید درآمد

گالری عکس

باشگاه مخاطبان