بخشنامه شماره 14/7 جدید درآمد

    سریال : 
   عنوان   :  بخشنامه شمــاره 14/7 جدید درآمد
   واحد     :  درآمد حق بیمه 
   موضوع : اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه پیمانکاران دارای کارگاههای تولیدی ،صنعتی و فنی دائمی(ثابت)

گالری عکس

باشگاه مخاطبان