کانال سروش
  
                آقای محمد شکوهی
         

   وظایف معاونت پشتیبانی و منابع انسانی:

  برنامه ریزی فعالیتهای واحد های تحت نظارت بر اساس سیاستها و خط مشی های تعیین شده 
  • نظارت کلی بر فعالیتها و اقدامات انجام شده در زمینه مسائل مالی و اداری موسسه
  • نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و آیین نامه های مصوب در هر یک از واحد های تحت نظارت
  • انجام اقدامات لازم به منظور استفاده از خدمات نوین الکترونیکی
  • سازماندهی ، پشتیبانی و بروزرسانی سیستم های موجود ،سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز
  • اتخاذ تصمیمات مناسب جهت تامین هدفهای تعیین شده در زمینه مسائل مالی واداری موسسه
  • نظارت بر تدوین دستورالعملها و آیین نامه های داخلی در زمینه مسائل مالی و اداری و بررسی و تایید آنها جهت اجرا با توجه به سیاستها و خط مشی کلی
  • بررسی گزارشات پیشرفت کار هر یک از واحد های تحت نظارت بمنظور کنترل پیشرفت برنامه ها
  • انجام بررسی های لازم بمنظور تامین منابع مالی و نقدینگی مورد نیاز
  • تشکیل جلسات هماهنگی در واحد تحت نظارت و رسیدگی به مسائل و نظریات مطروحه
  • تعامل وشرکت در جلسات هماهنگی با مدیریت و اعضاء هیأت مدیره مؤسسه.