کانال سروش 

            آقای مجید شیخی

          

 
  وظایف معاونت حسابرسی بیمه ای:

  •  برنامه ریزی فعالیتهای واحد های تحت نظارت بر اساس سیاستها و خط مشی های تعیین شده.
  •  بررسی برنامه های اجرایی واحدهای تحت نظارت و تایید نهایی آنها پس از انجام اصلاحات لازم.
  • نظارت بر فعالیت های واحد های تحت نظارت و انجام هماهنگی لازم جهت پیشرفت برنامه های مصوب .
  • انجام هماهنگی های لازم با مدیران گروههای بازرسی دفاتر قانونی موسسه بمنظور پیشبرد اهداف واحد های تحت نظارت.
  • بررسی و ارائه روشهای مناسب و بهینه جهت انجام عملیات حسابرسی.
  • مشارکت و تعامل با اداره کل درآمد حق بیمه ای درخصوص مقررات ،دستورالعمل ها و بخشنامه های بیمه ای جهت فعالیتهای واحد های تحت نظارت.
  • تهیه و تنظیم گزارشات تحلیلی و تخصصی موردنیاز در ارتباط با فعالیتهای واحد های تحت نظارت.
  • تعامل وشرکت در جلسات هماهنگی با مدیریت و اعضاء هیأت مدیره مؤسسه.
  • بررسی و تجزیه و تحلیل گزارشات حسابرسی واحدهای تحت نظارت و ارائه رهنمود های لازم جهت رفع نارسائیهای احتمالی گزارشات