کانال سروش

 


معاونت حسابرسی داخلی:

حسابرسی داخلی یکی از حلقه های ارزش آفرینی در موسسه است که در چارچوب نظام راهبری موسسه نقش مهمی در توسعه پایدار موسسه حسابرسی تامین اجتماعی می تواند ایفا کند.مکانیزم های راهبری موسسه نظیر کمیته حسابرسی و استفاده از حسابرسان داخلی ،منجر به گزارشگیری صحیح و شفاف رویدادهای مالی خواهد شد.یکی از عوامل اصلی و تعیین کننده در بررسی و ارزیابی اثر بخشی و کارآیی فعالیت ها و فرآیندهای موسسه  کنترلهای داخلی بطور عام و حسابرسی داخلی بطور خاص است.ضرورت استقرار حسابرسی داخلی در مورد موسسه و نیز واحدهای وابسته سازمان تامین اجتماعی به منظور کاهش ریسکهای عملیاتی و بهره مندی مدیریت از خدمات اطمینان بخشی و مشاوره اهمیت بالایی دارد.مطابق بند الف بخش وظایف و اختیارات موسسه در اساسنامه موسسه ،وظیفه واحد حسابرسی داخلی انجام وظایف بازرسی و امور حسابرسی بخش ها و واحد های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی اعم از واحدهای ستادی و شعب و بیمارستانها و مراکز اسناد پزشکی طرحهای عمرانی و شرکتها و ... می باشد.


اهداف اختصاصی:

کمک به مدیریت در ایفای بهتر مسئولیت ها از طریق تجزیه و تحلیل ،ارزیابی های نتایج و پیشنهادهای حاصل از رسیدگی های انجام شده ، به همین منظور معاونت حسابرسی داخلی موسسه موارد زیر را در دستور کار خود قرار داده است.
 •  ارزیابی مستقل سیستم های کنترل داخلی موسسه
 •  آزمون کفایت سیستم های کنترل داخلی از لحاظ اقتصادی ، اثر بخش ،درست و مناسب و کارآمد بودن آنها.
 • ارزیابی میزان مؤثربودن دستورالعمل ها و کارآیی روش های به کار گرفته شده در سطح موسسه.
 • حسابرسی شرکتهای وابسته و فرعی و شعب و واحد های درمانی سازمان تامین اجتماعی.
 • تهیه وتنظیم و اجرای برنامه حسابرسی داخلی طبق استانداردهای حسابرسی داخلی به منظور حصول اطمینان از صحت و کفایت عملیات مالی و غیر مالی موسسه ونمایندگیها و سپس تطبیق عملیات با قوانین و آیین نامه های مربوطه.
 • بررسی و ارزیابی روشهای اجرایی حفظ دارائیها و اموال و حقوق مالی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی و نمایندگیها.
 • بررسی اسناد پرداخت وجوه نقدی و بانکی موسسه.
 • بررسی اسناد درآمدها و هزینه های سرمایه ای و جاری موسسه
 • بررسی اقلام صورتهای مالی موسسه پیش از ارائه به حسابرسان مستقل و هیأت مدیره.
 • همکاری با حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی در مورد رسیدگی ها و برنامه های حسابرسی آنان مطابق با دستورالعمل مدیریت عامل موسسه.
 • مطالعه و پیگیری موارد مندرج در گزارشهای بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل و تکالیف تعیین شده توسط مجمع عمومی موسسه.
 • ایجاد ارتباط و هماهنگی دائمی دفتر حسابرسی داخلی موسسه با نمایندگیها به منظور بهبود کارایی اجرای برنامه های حسابرسی داخلی آنها.
 • تهیه گزارش ادواری و موردی در ارتباط با عملکرد موسسه و واحدهای تابعه آن بنا به درخواست مدیرعامل.
 • اعلام نیازهای آموزشی پژوهشی و خدماتی و تدارکاتی و سخت افزاری و نرم افزاری و بودجه ای دفتر حسابرسی داخلی به مدیریت موسسه.
 • بررسی این موضوع که با اعمال دستورالعملها و روشها وکنترلهای پیش بینی شده از دارائیها و درآمدهای موسسه در مقابل هر گونه سوء استفاده و اختلاس محافظت میشود.
 • بررسی این موضوع که کلیه تعهدات واحدهای تجاری در حسابها انعکاس یافته و تعهدات مزبور درارتباط با فعالیتهای موسسه بوده و روشهای کنترلی موجود به نحوی میباشد که از ثبت و انعکاس هزینه ها و بدهیهایی که به موسسه مربوط نیست جلوگیری نماید.
 • همکاری با سایرقسمتهای واحدهای مختلف موسسه به منظور استقرار کنترلهای ضروری حسابداری و افزایش کارآیی و کاهش هزینه ها.


استراتژی های اهداف اختصاصی:

1- بررسی فرآیندها و فعالیت های واحدهای مختلف موسسه
2- شناسایی و ارزیابی ریسک های فرآیندهای داخلی موسسه
  2-1- ارزیابی فرآیندها و کنترلهای داخلی موسسه (امور مالی واداری)
  2-2- روند انجام فعالیت موسسه در برونسپاری
  2-3- بررسی فعالیت های ناظران برونسپاری
  2-4- تشکیل کارگروه مطالعاتی در مورد تهیه الگوی حق الزحمه حسابرسان و کارگزاران در برونسپاریها
  2-5- ارزیابی کیفیت خدمات بازرسی دفاتر
3-  گزارش دهی ریسک های واحدهای مختلف موسسه
4- تهیه و تدوین استانداردها و رهنمودهای لازم برای ارزیابی ریسکهای موسسه
5- همراهی در ایجاد نظام مدیریت ریسک با رویکرد واکنشی و پیشگیرانه
6- ارائه پیشنهادها در مورد کاهش اثرات منفی ریسکهای شناسایی شده
7- تدوین سیستم تشویقی در مورد بکارگیری نتایج بررسی در حد امکان
8- تدوین شاخص های عملکرد
9- ارتقاء و بهبود روندها و فرآیندها