خانه

بخشنامه 14 جدید درآمد دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب)

بخشنامه 14 جدید درآمد
با موضوع:
دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب)
پیوستاندازه
laws_5.pdf4.16 مگابایت