خانه

استاندارد حسابرسی 330 - روشهای حسابرسی در برخورد با خطرهای برآوردی

هدف ‌این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم‌ برای تعیین برخوردهای ‌کلی و طراحی و اجرای روشهای‌حسابرسی لازم برای مقابله با ‌خطر برآوردی تحریف بااهمیت در سطح صورتهای مالی و سطح ادعا در حسابرسی صورتهای مالی است. شناخت حسابرس از واحد مورد رسیدگی و محیط آن، شامل کنترلهای ‌داخلی و برآورد خطر تحریف بااهمیت در استاندارد 315 ، توصیف شده است.
پیوستاندازه
330.pdf385.52 کیلو بایت