خانه

جلسه بررسی مسائل تخصصی موسسه

جلسه بررسی مسائل تخصصی موسسه

در این جلسه آقای چوداریان با طرح مباحث فنی تخصصی و اجتماعی مربوط به موسسه، نقش افراد حاضر در جلسه را در حفظ شان و منزلت اجتماعی و ارتقاء حرفه ای موسسه بسیار موثر دانستند و خواستار اتخاذ تمهیدات لازم و حضور کارشناسانه و فعال تر آنها در  رفع تهدیدهای موجود شدند و سپس با طرح 3 موضوع نظریات و پیشنهادهای افراد حاضر را جویا شدند:
  1. با توجه به افزایش روزافزون تعداد درخواست‌های رسیده از شعب تامین اجتماعی نسبت به سنوات گذشته، در خصوص رسیدگی به درخواست ها با درنظر گرفتن منابع موجود و اولویت های حاکم بر نحوه رسیدگی، چه راه‌کارهایی پیشنهاد می‌کنید.
  2. ارائه پیشنهاد و راهکارهای مناسب به منظور کاهش ریزش مطالبات شناسائی شده توسط موسسه در هیات‌ها و بررسی عوامل درون سازمانی و بیرونی و همچنین راه‌کاری در خصوص یکسان سازی رویه‌های انجام بازرسی دفاتر قانونی و حذف عوامل تاثیرگذار بر تشتت آراء حسابرسی به منظور ایجاد فضایی ایمن جهت وصول مطالبات سازمان و حذف نارضایتی‌های موجود.
  3. ارائه راه‌کارهایی موثر در خصوص حفظ شان اجتماعی موسسه و صحه گذاری بر آئین رفتار حرفه ای موسسه و جلوگیری از سوء استفاده افراد خاطی از اعتبار موسسه.

در پایان جلسه حاضرین با طرح پیشنهادها و نظرات کارشناسی خود خواستار تداوم چنین نشستهای تخصصی با مدیر عامل موسسه شدند و مقرر شد ضمن بررسی و تحقیق در خصوص موارد مطروحه، راه کارهای خود را در جلسه بعد ارائه نمایند