خانه

آغاز به کار کمیته حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی

آغاز به کار کمیته حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی

کمیته حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی در روز چهارشنبه 13/6/92 آغاز به کار نمود.
در اولین جلسه این کمیته که با حضور آقایان دولتخواه، فیروزی، روحبخش (به نمایندگی از مدیرعامل سازمان)، وثوقی فر، چوداریان، برگزار گردید. موضوعات مهمی در حوزه حسابرسی داخلی سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 در این جلسه در ابتدا جناب آقای دولتخواه، ریاست محترم هیأت مدیره سازمان ضمن ابراز خرسندی از شروع به کار این کمیته بر ضرورت تشکیل بدون وقفه جلسات این کمیته به صورت دوبار در ماه تأکید نمودند و در ادامه نیز فرازهائی از اهداف و وظایف کمیته را قرائت نمودند.
در ادامه جلسه آقای چوداریان، مدیرعامل مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی گزارشی از وضعیت گذشته حسابرسی داخلی و فرآیند قبلی نحوه ی انجام آن از سفارش کار توسط معاونت های ستادی تا انجام حسابرسی توسط آن مؤسسه و همچنین مداخلات پیشنهادی سازمان طی چند سال گذشته به استحضار حضار رسانید.
در این جلسه همچنین جناب آقای فیروزی، عضو محترم هیأت مدیره سازمان متبوع، ضمن تأکید بر جایگاه مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی به عنوان مهمترین ابزار نظارتی سازمان، مؤسسه را همچون چشم بینای سازمان در ارزیابی و نظارت عملکرد واحدهای ستاد و اجرائی دانستند و همچنین جبران هر چه سریعتر عقب ماندگی سازمان در مأموریت های حسابرسی داخلی که طی سه سال گذشته مفقول مانده بود مورد تأکید قرار داد.
در پایان اولین جلسه این کمیته نیز حسابرسی داخلی رعایت و عملکرد یک شعبه ممتاز، یک بیمارستان ملکی و یک شرکت از شرکت های تحت پوشش سازمان در تهران به عنوان اولویت اول مورد تصویب قرار گرفت.
لازم به ذکر است منشور کمیته حسابرسی سازمان در جلسه مورخ 19/10/90 هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مورد تصویب قرار گرفت و مطابق با مصوبه مورخ 21/3/92 هیأت مدیره سازمان اعضای کمیته حسابرسی سازمان عبارتند از جناب آقای دولتخواه رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، جناب آقای فیروزی عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و جناب آقای نوربخش مدیر عامل محترم سازمان تأمین اجتماعی، آقای وثوقی فر مدیر کل امور سرمایه گذاری و ذخائر و  جناب آقای چوداریان مدیرعامل مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی (به عنوان عضو و دبیر کمیته) تعیین گردید.