خانه

حسابرسی چشم بنگاه‌های اقتصادی است

حسابرسی چشم بنگاه‌های اقتصادی است

محسن خلیلی عراقی در دومین همایش حرفه‌ای حسابرسی تأمین‌اجتماعی با بیان این مطلب، اظهار داشت: هیأت‌مدیره و مدیران وظایف و مسئولیت‌های فراتر از قانون را باید بپذیرند و اداره کردن بنگاه‌ها، باید به نظام‌های حسابرسی و مالی سپرده شود.
وی گفت: حسابرسی مالی در بنگاه‌های اقتصادی باید بر امور مالی حاکمیت داشته باشد و حسابرسی عملیاتی نیز بر عملکرد بنگاه‌ها در بخش سرمایه‌گذاری باید نظارت داشته باشد.
عضو هیأت‌امناء سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: راه نجات سازمان تأمین‌اجتماعی از شرایط فعلی، بهره‌گیری از حسابرسی اصولی و منطبق بر واقعیت است و مدیران ارشد نیز بر استفاده از توانایی‌های این مؤسسه تأکید دارند.
وی اظهار داشت:‌ هر کشوری که ایمان و اعتقاد بیشتری به اصول حسابداری داشته باشد، منظم‌تر و موفق‌تر بوده و در مسیر توسعه پایدارتر و موفق‌تر خواهد بود.