خانه

اعضای هیأت مدیره مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی

اعضای هیأت مدیره مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی

 
1-ساسان مهرانی :مدیر عامل و عضو هیات مدیره
2- علیرضا عونی: رئیس هیأت مدیره
3- محمد تابان : عضو هیأت مدیره
 
4- غلامرضا انصاری: عضو هیأت مدیره
 
5- فتح ا.. شاه زمانی: عضو هیأت مدیره