کانال سروش
معصومه محمد رضائی، مسئول امور حسابرسی داخلی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی با اشاره به نقش «حسابرسی داخلی» در سازمان تامین اجتماعی گفت: حاکمیت «حسابرسی داخلی» در بزرگترین صندوق بیمه ای کشور، در افزایش آرامش واطمینان خاطر بیمه شدگان تاثیر چشمگیری دارد.