لینک پرسشنامه مدیریت استعدادها

نکات قابل توجه در راستای تکمیل پرسشنامه
لطفا با کد ملی  و زبان انگلیسی وارد شوید.

در راستای تحقق برنامه عملیاتی حوزه معاونت منابع انسانی، موضوع مدیریت استعدادها در دستور کار قرار گرفته است. همکاران ارجمند توجه داشته باشند در طی این ماه و ماه های آتی چندین پرسشنامه با شما تکمیل می گردد. نظر به اینکه بخشی از تصمیمات مدیریتی مبنی بر اطلاعات شما عزیزان همکار می باشد و این اطلاعات در آینده و سرنوشت سازمانی پرسنل بسیار اثرگذار خواهد بود لازم است به صورت دقیق با صبر و حوصله و دقت کافی نسبت به تکمیل این پرسشنامه ها اقدام نمایند.


لینک پرسشنامه


 

گالری عکس

باشگاه مخاطبان