استانداردحسابداری شماره11

استاندارد حسابداری شماره11 ( دارائیهای ثابت مشهود )

تجدید نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر1389 
 

 

گالری عکس

باشگاه مخاطبان