مدیران گروههای بازرسی دفاتر قانونی

تلفن

نام مسئول نمایندگی

نام مدیر/ سرپرست

 نمایندگی

مدیریت / سرپرست 
(گروههای بازرسی دفاتر قانونی)

  

  

  021-88992310   

فریبا آزمند

ابوالقاسم مرادی

تهران -  هرمزگان

مدیریت گروه 1

 

086-32217127    

021-88992317   

مجتبی موسوی

مهدی عظیم بگلو

تهران -  مرکزی

مدیریت گروه 2

 

071-32333004  

021-88956409 

بهناز مؤمن زاده

مهناز فروغی شاد

تهران -  فارس

مدیریت گروه 3

 

023-33346399 

021-88956413 

 حمیدرضا سلامت منش

محسن جلال

تهران -  سمنان

مدیریت گروه 4

  

083-38242500 

021-88956414 

افشین خوشبخت

مهدی باستانی

تهران -  کرمانشاه

مدیریت گروه 5

066-33351466   

081-38261300 

021-88992311 

سعید فروغ -  سهیلا شکوری

زهرا فتح الهی

تهران -  همدان -  لرستان

مدیریت گروه 6

 

 

028-33240084

-----------------------

احمد یزدیها

قزوین 

مدیریت گروه 7

038-32229124   

031-55444484

031-33354043 

مجید علیشاهیان - بابک قوامی

محمدرضا امینی

اصفهان - کاشان - چهارمحال و بختیاری

سرپرست مدیریت گروه 8

 

026-32756065 

026-32756059 

-----------------------

زهرا جمشیدی

البرز

مدیریت گروه 9

 

 

013-32113211 

-----------------------

مجید رحیمی

گیلان

سرپرست مدیریت گروه 10

 

056-32448931  

051-38421268 

نرگس نژاد خیراله

علی روح بخش

 خراسان رضوی - خراسان جنوبی

سرپرست مدیریت گروه 11

 

 

011-33349956 

نعمت پروزن

بهمن ضیایی 

مازندران -  گلستان

سرپرست مدیریت گروه 12

 

077-33553350  

021-88992319   

حمیده حمیدیان

وحید سلیمانی

تهران -  بوشهر

مدیریت گروه 13

 

  

041-33281410  

-----------------------

عظیم روشنی

آذربایجان شرقی 

سرپرست مدیریت گروه 14

 

035-38241913 

021-88984623 

مجید بین آبادی

رضا دانشمند

تهران -  یزد

مدیریت گروه 15

 

 

061-33365095

-----------------------

عبدالرضا سمندی زاده

خوزستان

سرپرست مدیریت گروه 16

 

024-33421929

024-33424698

-----------------------

علی مظفری

زنجان

مدیریت گروه 17 

 

 

021-88984941

-----------------------

ندا اسماعیلیان

تهران

سرپرست مدیریت گروه 18

084-33384127 

025-37760654 

021-88963675

مجتبی زاهد مقدم -  عطااله ارجمندی

مهرداد غزلچهره

تهران -  قم -  ایلام

سرپرست مدیریت گروه 19

 

 

021-88965860

-----------------------

زهره محسنی

تهران

سرپرست مدیریت گروه 20

 

 

044-32221878

-----------------------

علی اکبرپور

آذربایجان غربی

21 سرپرست مدیریت گروه

    045-33362929  ----------------------- رامین جعفرزاده  اردبیل 22 سرپرست مدیریت گروه
      ----------------------- مهران عسگری  تهران مدیریت گروه 23
  034-32457017    علیرضا ماهروزی حمید باشی تهران -  کرمان  -  سیستان وبلوچستان 24 مدیریت گروه
      ----------------------- حبیب حبیبیان تهران  25مدیریت گرو
  017-32358312    نعمت پروزن محسن جلال تهران -  گلستان  26مدیریت گروه

باشگاه مخاطبان