برگزاری جلسه در خصوص هماهنگی و برنامه ریزی با مجریان برونسپاری

جلسه ای در تاریخ سوم و چهارم تیرماه سال 1397 با حضور آقایان رحیمی (مدیریت حراست) ، جعفری (مدیریت تضمین کیفیت) ، باشی (مدیریت برونسپاری) و همچنین تنی چند ازمدیران گروه های بازرسی دفاتر قانونی (آقایان غزلچهره ، جلال ، باستانی و خانم اسماعیلیان) جهت تأکید بر نحوه نظارت بر فرآیندهای برونسپاری برگزار گردید . در این جلسه تعداد 50 نفر از مدیران فنی کارگزاریهای رسمی و مؤسسات  عضو جامعه حسابداران حضور داشتند. مواردی که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت ، بشرح ذیل می باشد:
 
  1. نظارت و کنترل مدیران فنی نسبت به پرسنل تحت امر خود
  2. عدم استفاده از هرگونه امکانات واحدهای مورد رسیدگی توسط مجری
  3. عدم مراجعه پرسنل مجری بدون معرفی نامه به واحد مورد رسیدگی
  4. تأکید برمسئولیت کلی مدیرفنی از ابتدا تا نهایی شدن فرآیند بازرسی دفاتر
  5. معرفی پرسنل آموزش ندیده مجری جهت آموزش توسط مؤسسه
 
و همچنین مقرر گردید از نیمه دوم تیرماه کلیه مدیران فنی کارگزاری ها و مؤسسات جهت مصاحبه و تأیید صلاحیت ، به کمیته بررسی صلاحیت مدیران فنی واقع در مؤسسه مراجعه نمایند.
 

باشگاه مخاطبان