برگزاری جلسه کمیته بررسی صلاحیت مدیران فنی کارگزاریهای رسمی

در تاریخ ششم ، یازدهم ، شانزدهم و بیست وسوم تیرماه ، شصت نفر از مدیران فنی جهت مصاحبه به کمیته بررسی صلاحیت مدیران فنی مراجعه نمودند ، صلاحیت بیش از 15 نفر از اشخاص معرفی شده جهت واگذاری پروژه های برونسپاری توسط کمیته فوق الذکر احراز نگردید ( که نامه های آنها به اداره کل کارگزاریها و رونوشت نامه به اداره کل وصول حق بیمه ارجاع گردید) .
متعاقباٌ مابقی افراد  از ابتدای مرداد ماه سالجاری ، برای مصاحبه دعوت خواهند شد.

 

گالری عکس

لیست آلبوم ها:

باشگاه مخاطبان