برگزاری آزمون تبدیل وضعیت استخدامی همکاران قرارداد ساعتی وشرکت کار و تأمین (حسابرسان)

روز جمعه مورخ 1397/04/15 آزمون تبدیل وضعیت همکاران قرارداد ساعتی و شرکت کار و تأمین (همکاران حسابرس در تهران و مراکز استانها)، بصورت الکترونیکی و همزمان در کلیه نمایندگیها برگزار گردید . پس از اعلام نتایج افراد واجد شرایط (شاغل در مرکز) روز دوشنبه 1397/04/25 ساعت 10 صبح به منظور انجام مصاحبه استخدامی در سالن کنفرانس حاضر شدند. گروه مصاحبه کننده متشکل از معاونت پشتیبانی ، اعضای هیأت مدیره ، نمایندگان معاونت بیمه ای ، مدیر امور اداری ، سرپرست امور مالی و مدیر حراست بودند که با همکاران مذکور مصاحبه تبدیل وضعیت استخدامی را به انجام رساندند.

متعاقباً در روز دوشنبه مورخ 1397/05/01 با حضور گروه مصاحبه کننده فوق الذکر وهمکاران حسابرس پذیرفته شده در آزمون ( شاغل در نمایندگی های مؤسسه واقع درمراکز استانها ) مصاحبه استخدامی برگزار گردید.

 

گالری عکس

لیست آلبوم ها: