کارگاه آموزشی مدیریت رفتار سازمانی با حضور دکتر باباشاهی ومدیران وناظرین برونسپاری

اولین جلسه کارگاه آموزشی مدیریت رفتار سازمانی و مهارتهای ارتباطی با حضور 35 نفر از مدیران و ناظرین برونسپاری روز پنج شنبه مورخ یازدهم مردادماه 1397 ساعت 8:30  برگزار گردید . در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر تابان عضو محترم هیأت مدیره و معاونت پشتیبانی " مجموعه و خدمات تخصصی ارائه شده از سوی مؤسسه " را معرفی نمودند، سپس مدرس این دوره  جناب آقای دکتر جبّار باباشاهی از اعضاء هیأت علمی دانشگاه تهران آموزش سر فصلهای مرتبط با موضوع کارگاه را شروع نمودند. مقرر گردیده این دوره آموزشی بمدت 12 ساعت و در سه جلسه برگزار گردد.

هدف از برگزاری این دوره " توان افزایی مهارتهای ارتباطی و آشنایی پرسنل با مبانی رفتار سازمانی در هر مجموعه ای که فعالیت می کنند " می باشد .  بدین معنا  که نیاز به دانش رفتار سازمانی (بیرون آمدن از انزوای فردی و شروع زندگی اجتماعی) آغاز شده است و به کار بردن این دانش برای بهبود کارایی سازمانها یا به عبارت دیگر دستیابی به اهداف انسانی سازمانی و اجتماعی با ایجاد روابط ضروری می باشد. 

گالری عکس

لیست آلبوم ها:

باشگاه مخاطبان