دفتر نمایندگی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی در استان خراسان شمالی (بجنورد) افتتاح گردید


 

دفتر نمایندگی مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی در استان خراسان شمالی با حضور آقای عباس زاده وحید مدیر کل تأمین اجتماعی استان خراسان شمالی با همراهی  آقایان مکارمی ( رئیس هیأت مدیره ) و محسنی  (مشاور حسابرسی داخلی ) از مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی طی مراسمی در محل شعبه دو تأمین اجتماعی بجنورد افتتاح گردید.


 

گالری عکس

باشگاه مخاطبان