نحوه تنظیم بودجه زمانی پروژه های واگذاری به مجریان برونسپاری بر اساس آیین نامه برونسپاری

بر اساس آیین نامه برونسپاری تجدید نظر شده مصوب هیأت مدیره مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی نحوه تنظیم بودجه زمانی پروژه های واگذاری به مجریان طبق فصل سوم از آیین نامه مذکور به شرح پیوست تهیه و تنظیم می گردد.


 

گالری عکس

باشگاه مخاطبان