"مصوبه شورای تنقیح مقررات سازمان "بررسی نهایی بخشنامه بازرسی از دفاتر قانونی (با موضوع حق اولاد)


 
شرح مصوبه جلسه مورخ 98/05/22 شورای تنقیح مقررات سازمان به شرح زیر جهت بهره برداری ایفاد می گردد.

 
مقرر گردید در قسمت بند 1-3 از بخشنامه بازرسی از دفاتر قانونی کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد ) عبارت (حداکثر تا میزان قابل پرداخت طبق ماده 86 قانون ) حذف گردد.

 
 

گالری عکس

باشگاه مخاطبان