متن اصلاحی جایگزین بند 2 صورتجلسه کمیته وحدت رویه شماره 2


 

پیرو صورتجلسه شماره 2 مورخ1396/2/12 کمیته وحدت رویه در رابطه با نحوه اجرای بند 3 نامه شماره 1000/95/12989 مورخ 1395/12/8 و نیز نامه 1000/97/5890 مورخ 1397/5/20 مدیر عامل فقید سازمان در مواردی که خرید قطعات همراه با کار اضافی ، در محل کارگاه ثابت انجام گرفته باشد و کارگاه فروشنده جزو کارگاه های تولیدی - صنعتی و خدمات فنی مهندسی ثابت باشد ، مشمول اعمال ضریب حق بیمه نبوده و لازم است طبق بخشنامه شماره 14/9 جدید در مورد آنها عمل گردد.
با توجه به موارد پیشگفت مقتضی است کارفرمایان واحد های مورد رسیدگی جهت احراز شروط مندرج در نامه های اخیر الذکر نسبت به اخذ کد کارگاه و درج آن در قراردادهای منعقده اقدام نمایند
.



 
 
 

گالری عکس

باشگاه مخاطبان