استاندارد حسابرسی 315 - شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیتهدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره کسب شناخت از واحد مورد رسیدگی و محیط آن، شامل کنترلهای داخلی، و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت در حسابرسی صورتهای مالی است. 
 

گالری عکس

باشگاه مخاطبان