بخشنامه شماره 11 جدید درآمد

   سریال: 

  عنوان  :  بخشنامه شمــاره ١١ جدید درآمد
  واحد    :  درآمد حق بیمه 
  موضوع: اصلاح دستورالعمل بازرسى دفاتر قانونى 


به منظور ایجاد وحدت رویه، جلوگیری از اعمال سلیقه در انجام بازرسی از دفاتر قانونی و تسهیل محاسبه حق بیمه بر اساس گزارش بازرسی دفاتر قانونی این بخشنامه جایگزین بخشنامه 112 درآمد میگردد و در این راستا کلیه اشخاص حقوقی (باستثنای پیمانکاران و مهندسین مشاور که حق بیمه قراردادهای آن ها مطابق مواد 38 و 41 قانون دریافت و مفاصا حساب صادر می گردد) با رعایت مفاد این بخشنامه مشمول بازرسی از دفاتر قانونی قرار می گیرند. بدیهی است شمول اشخاص حقوقی به انجام بازرسی از دفاتر قانونی، موجب عدم بازرسی کارگاهی از آنها نشده و می بایستی از کارگاه های دارای شخصیت حقوقی که تا 50 نفر کارگر دارند همانند کارگاه های صنفی مرتباً بازرسی کارگاهی بعمل آید.

گالری عکس

باشگاه مخاطبان