اساسنامه موسسه حسابرسی

 
اساسنامه مصوب مورخ: 1381/09/11
ماده پنج ـ موضوع فعالیت و وظایف و اختیارات
موضوع فعالیت موسسه عبارتست از تامین نیازهای اساسی سازمان تامین اجتماعی اعم از بخش‌ها و واحدهای تابع و غیره و همچنین فعالیت در امور خارج از سازمان (با اولویت انجام امور مربوط به سازمان) به نحوی که اختلالی در انجام وظایف موسسه نسبت به سازمان به وجود نیاید در زمینه حسابرسی، بازرسی و ارائه خدمات مالی و مشاوره مدیریت و همچنین تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی مورد نیاز آن‌ها شامل:
1. امور مالی و حسابداری.
2. امور مشاوره مالی، مالیاتی، مدیریت و بیمه‌ای.
3. رسیدگی‌های ویژه (مشتمل بر انواع بازرسی عملیاتی و مالی).
4. طراحی نظام‌های اطلاعاتی مدیریت و حسابداری و استقرار سیستم.
5. همکاری با شرکت‌ها و واحدهای طرف قرارداد جهت استقرار سیستم‌های طراحی شده.
6. انجام مطالعات و تحقیقات در امور مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری، نشر و اشاعه نتایج حاصله.
7. انجام امور انحلال و تسویه.
8. انجام امور نظارت مالی بر شرکت‌ها و موسسات.
9. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه انجام هر یک از فعالیت‌های فوق.
10. استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای اشخاص و موسسات ذی‌صلاح عضو جوامع حرفه‌ای در زمینه‌های مرتبط با موضوع فعالیت‌های موسسه.
11. انجام حسابرسی در امور بیمه‌ای و تهیه دستورالعمل‌های لازم برای تطبیق و اجرای مقررات و بخش‌نامه‌های سازمان تامین اجتماعی در حسابرسی و عملیات مالی واحدها


اساسنامه مصوب مورخ 1381/09/11
ماده پنج ـ موضوع فعالیت و وظایف و اختیارات
وظایف و اختیارات موسسه عبارت است از:
الف. انجام وظایف بازرسی و امور حسابرسی بخش‌ها و واحدهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی اعم از واحدهای ستادی، شعب، بیمارستان‌ها و واحدهای درمانی، مراکز اسناد پزشکی، طرح‌های عمرانی، شرکت‌ها و سایر واحدهای تابعه و غیره.
ب.ارائه خدمات و مشاوره در زمینه‌های مالی و مدیریت و طرح و استقرار سیستم‌ها در بخش‌ها و شرکت‌ها و سایر واحدهای تابعه سازمان تامین اجتماعی و غیره در صورت نیاز و درخواست‌ آن‌ها بر اساس امکانات و برنامه‌های موسسه.
ج. انجام حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت موردی و ارجاعی از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی.
د. انجام تحقیقات و مطالعات لازم به منظور کسب آخرین اطلاعات در زمینه‌های حسابداری و حسابرسی و سایر رشته‌های مرتبط در زمینه‌ی فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی و نشر و اشاعه نتایج حاصل از انجام فعالیت‌های آموزشی جهت افزایش مستمر سطح دانش تخصصی حسابداری و حسابرسی.
تبصره (1): بازرسی‌های اشاره شده در این ماده مشتمل بر آن دسته از بازرسی‌های مالی و غیرمالی که بر طبق اساس‌نامه و مقررات سازمان تامین اجتماعی به عهده سایر واحدهاست نمی‌باشد.
تبصره (2): موسسه می‌تواند در موارد ضروری به مسئولیت خود و تحت نظارت مستقیم از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر حسابرسی و خدمات مشاوره مالی اشتغال دارند استفاده نماید.
تبصره (3): انجام وظایف حسابرسی و بازرسی شرکت‌ها منوط به عدم تداخل با وظایف قانونی سایر مراجع ذی‌ربط می‌باشد.


اساسنامه مصوب مورخ: 1381/09/11
ماده نه ـ وظایف و اختیارات مجموع عمومی
1. تعیین خط‌مشی کلی موسسه و تصویب برنامه و بودجه سالانه.
2. رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالانه ارائه شده موسسه توسط هیئت مدیره.
3. نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و بازرس موسسه.
4. تعیین حقوق، مزایا و پاداش هیئت مدیره و حق‌الزحمه بازرس.
5. تصویب حقوق، مزایا و پاداش مدیرعامل بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره.
6. اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد اندوخته و یا تقسیم سود موسسه
7. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه.
8. اتخاذ تصمیم در مورد هر گونه موضوعی که جز دستور جلسه باشد.


تغییرات اساسنامه
صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1389/02/25
مصوبه شماره 1ـ1:
بند 6 از ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:
«انجام امور آموزشی، پژوهشی، مطالعاتی و انتشاراتی در ارتباط با موضوع فعالیت های موسسه از جمله امور مالی، مدیریتی، بیمه ای، اقتصادی و سرمایه گذاری»

 
دانلود اساسنامه


 

باشگاه مخاطبان