استاندارد حسابرسی 210

 ﻫﺪف اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ، اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻴﻬﺎی  ﻻزم  در ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ  :
 اﻟﻒ-  ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺴﺎﺑﺮس  ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر درﺑﺎره  ﺷﺮاﻳﻂ  اﻧﺠﺎم  ﻛﺎر .
 ب  - ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﺴﺎﺑﺮس  ﺑﺎ درﺧﻮاﺳت  ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر درﺑﺎره  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﺪﻣﺖ  ﺣـﺴﺎﺑﺮس  از ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ  ﺧﺪﻣﺘﻲ با ﺳﻄﺢ  اﻃﻤﻴﻨﺎن  ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﺗﺮ. 

 

استاندارد حسابرسی 210
 

گالری عکس

باشگاه مخاطبان