استاندارد حسابرسی 230-مستند سازی



هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم در ارتباط با مستندسازی است. قوانین و مقررات نیز ممکن است الزامات بیشتری را برای مستند سازی مقرر کند.

 

استاندارد حسابرسی 230

 

گالری عکس

باشگاه مخاطبان