اهداء لوح تقدیر و قدردانی از عملکرد کارکنان واحد حسابرسی داخلی توسط معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

 با توجه به پیشنهاد مشاور محترم مدیرعامل در امور حسابرسی داخلی جناب آقای دکتر محسنی ، از خدمات دو نفر از همکاران واحد مذکور ( سرکار خانم رقیه محمدی امیرآباد و آقای تقی شاه علی ) با اهداء لوح تقدیر توسط دکتر محمد تابان معاونت محترم پشتیبانی و منابع انسانی، تشکر و قدر دانی گردید.

 

باشگاه مخاطبان