کانال سروش
تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

معصومه محمد رضائی، مسئول امور حسابرسی داخلی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی با اشاره به نقش «حسابرسی داخلی» در سازمان تامین اجتماعی گفت: حاکمیت «حسابرسی داخلی» در بزرگترین صندوق بیمه ای کشور، در افزایش آرامش واطمینان خاطر بیمه شدگان تاثیر چشمگیری دارد.