کانال سروش
تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

علی محمدی سنجر، مدیرعامل مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی به مناسبت روز ملی درختکاری یک اصله درخت غرس کرد.
دکتر علی محمدی سنجر، مدیرعامل موسسه حسابرسی تامین اجتماعی زادروز خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس را به جامعه مهندسان تبریک گفت.
معصومه محمد رضائی، مسئول امور حسابرسی داخلی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی با اشاره به نقش «حسابرسی داخلی» در سازمان تامین اجتماعی گفت: حاکمیت «حسابرسی داخلی» در بزرگترین صندوق بیمه ای کشور، در افزایش آرامش واطمینان خاطر بیمه شدگان تاثیر چشمگیری دارد.