کانال سروش
خدمات
نشست کمیته ورزش و سلامت در موسسه حسابرسی تامین اجتماعی
جلسه کمیته ورزش و سلامت در خصوص برنامه ریزی و هماهنگی فعالیتهای ورزشی پرسنل
تخصیص پروژه های برونسپاری تهران و شهرستان در موسسه حسابرسی تامین اجتماعی
برگزاری جلسه تخصیص پروژه های برونسپاری با حضور دکتر مهرانی و اعضاء کمیته عالی
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت رفتار سازمانی در موسسه حسابرسی تامین اجتماعی
کارگاه آموزشی مدیریت رفتار سازمانی با حضور دکتر باباشاهی ومدیران وناظرین برونسپاری
آزمون تبدیل وضعیت استخدامی حسابرسان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی
برگزاری آزمون تبدیل وضعیت استخدامی همکاران قرارداد ساعتی وشرکت کار و تأمین (حسابرسان)
موضوع فعالیت موسسه حسابرسی تأمین عبارتست از : تامین نیازهای اساسی سازمان تامین اجتماعی اعم از بخشها و واحدهای تابعه در زمینه حسابرسی داخلی، بازرسی و ارائه خدمات مالی و مشاوره مدیریت وهچنین تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی مورد نیاز آنها، شامل امور مالی و حسابداری امور مشاوره مالیاتی، مدیریت و بیمه ای، رسیدگیهای ویژه، طراحی نظامهای اطلاعاتی مدیریت، انجام مطالعات و تحقیقات در امور مالی،‌اقتصادی و سرمایه گذاری، انجام امور انحلال و تصفیه، نظارت بر شرکتها، انجام حسابرسی در امور بیمه ای ...
آشنایی با خدمات موسسه حسابرسی تامین اجتماعی