اساسنامه مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی

 

ماده یک: نام و شخصیت حقوقی

نام مؤسسه عبارتست از "مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی" که به‌صورت مؤسسه غیرتجاری انتفاعی طبق مقررات تجارت ایجاد می‌شود و در این اساسنامه منبعد اختصاراً "مؤسسه" نامیده می‌شود.

 

ماده دو: مدت مؤسسه

مؤسسه از تاریخ 1372/10/14 برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود.

 

ماده سه: مرکز اصلی

مرکز اصلی مؤسسه در تهران می‌باشد. انتقال مرکز اصلی از تهران به سایر نقاط کشور مستلزم تصویب آن توسط مجمع عمومی مؤسسه بوده لکن تغییر نشانی مؤسسه در مرکز اصلی با تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. همچنین هیئت مدیره می‌تواند نسبت به تأسیس یا تعطیل شعب یا دفاتر نمایندگی در سایر استان‌ها یا شهرستان‌ها و در صورت لزوم تغییر مکان آن‌ها اقدام نماید.

 

ماده چهارم: تابعیت مؤسسه

تابعیت مؤسسه ایرانی می‌باشد.

 

ماده پنج: موضوع فعالیت و وظایف و اختیارات

موضوع فعالیت مؤسسه عبارتست از تامین نیازهای اساسی سازمان تأمین اجتماعی اعم از بخش‌ها و واحدهای تابعه و غیره و همچنین فعالیت در امور خارج از سازمان (با اولویت انجام امور مربوط به سازمان) بنحوی که اختلالی در انجام وظایف مؤسسه نسبت به سازمان بوجود نیاید در زمینه حسابرسی، بازرسی و ارائه خدمات مالی و مشاوره مدیریت و همچنین تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابرسی مورد نیاز آن‌ها.

 

شامل :

1.    امور مالی و حسابداری

2.    امور مشاوره مالی، مالیاتی، مدیریت و بیمه‌ای

3.    رسیدگی‌های ویژه (مشتمل بر انواع بازرسی عملیاتی و مالی)

4.    طراحی نظام‌های اطلاعاتی مدیریت و حسابداری و استقرار سیستم

5.    همکاری با شرکت‌ها و واحدهای طرف قرارداد جهت استقرار سیستم‌های طراحی شده

6.    انجام مطالعات و تحقیقات در امور مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری، نشر و اشاعه نتایج حاصله

7.    انجام امور انحلال و تصفیه

8.    انحام امور نظارت مالی بر شرکت‌ها و مؤسسات

9.    مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه انجام هر یک از فعالیت‌های فوق

10. استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای اشخاص و مؤسسات ذیصلاح عضو جوامع حرفه‌ای در زمینه‌های مرتبط با موضوع فعالیت‌های مؤسسه

11. انجام حسابرسی در امور بیمه و تهیه دستورالعمل‌های لازم برای تطبیق و اجرای مقررات و بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی در حسابرسی و عملیات مالی واحدها

وظایف و اختیارات مؤسسه عبارتست از:

 

الف) انجام وظایف بازرسی و امور حسابرسی بخش‌ها و واحدهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی اعم از واحدهای ستادی، شعب، بیمارستان‌ها و واحدهای درمانی، مراکز اسناد پزشکی طرح‌های عمرانی ، شرکت‌ها و سایر واحدهای تابعه و غیره...

ب) ارائه خدمات و مشاوره در زمینه‌های مالی و مدیریت و طرح و استقرار سیستم‌ها در بخش‌ها و شرکت‌ها و سایر واحدهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی و غیره در صورت نیاز و درخواست آن‌ها بر اساس امکانات و برنامه‌های مؤسسه

ج) انجام حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت موردی و ارجاعی از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

د) انجام تحقیقات و مطالعات لازم به‌منظور کسب آخرین اطلاعات در زمینه‌های حسابداری و حسابرسی و سایر رشته‌های مرتبط در زمینه فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی و نشر و اشاعه نتایج حاصل از انجام فعالیت‌های آموزشی جهت افزایش مستمر سطح دانش تخصصی حسابداری و حسابرسی

 

تبصره (1): بازرسی‌های اشاره شده در این ماده مشتمل بر آن دسته از بازرسی‌های مالی و غیرمالی که بر طبق اساسنامه و مقررات سازمان تأمین اجتماعی به عهده سایر واحدهاست نمی‌باشد.

 

تبصره (2) : مؤسسه میتواند در موارد ضروری به مسئولیت خود و تحت نظارت مستقیم از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر حسابرسی و خدمات و مشاوره مالی اشتغال دارند، استفاده نماید.

 

تبصره (3) : انجام وظایف حسابرسی و بازرسی شرکت‌ها منوط به عدم تداخل با وظایف قانونی سایر مراجع ذیربط می‌باشد.

ماده شش: سرمایه

سرمایه مؤسسه به مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) ريال به صورت آورده نقدی و تمام پرداخت شده و تماما متعلق به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

 

ماده هفت: ارکان مؤسسه

ارکان مؤسسه عبارتند از :

الف) مجمع عمومی

ب) هیئت مدیره و مدیر عامل

ج) بازرس

 

ماده هشت: مجمع عمومی

اعضاء مجمع عمومی مؤسسه عبارتند از اعضاء هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی که پس از دعوت مجمع عمومی با رعایت تشریفات مندرج در این اساسنامه در جلسه مجمع حضور خواهند یافت. در کلیه جلسات ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

 

ماده نه: وظایف و اختیارات مجمع عمومی

1-   تعیین خط مشی کلی مؤسسه و تصویب برنامه و بودجه سالانه

2-   رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالانه ارائه شده مؤسسه توسط هیئت مدیره

3-   نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و بازرس مؤسسه

4-   تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره و حق‌الزحمه بازرس

5-   تصویب حقوق مزایا و پاداش مدیر عامل بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره

6-   اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد اندوخته و یا تقسیم سود مؤسسه

7-   تعیین روزنامه کثیرالاانتشار جهت درج آگهی‌های مؤسسه

8-   اتخاذ تصمیم در مورد هر گونه موضوعی که جزء دستور جلسه باشد

 

ماده ده: رسمیت جلسات مجمع عمومی

جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دو بار بنا به دعوت کتبی هیئت مدیره یا بازرس مؤسسه و یا مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی (رئیس مجمع) با حضور افراد بشرح ماده 8 رسمیت یافته و تصمیمات با نظر اکثریت آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود به استثنای موارد ذیل که با نظر 2/3 آراء حاضر در جلسه، اتخاذ تصمیم، معتبر خواهد بود.

1-   انحلال مؤسسه

2-   تغییرات اساسنامه

3-   کاهش یا افزایش سرمایه

 

ماده یازده: هیئت مدیره

هیئت مدیره مؤسسه متشکل از 3 یا 5 نفر از بین اشخاصی که دارای تحصیلات عالی یا تجربه کافی در رشته‌های حسابداری و علوم مالی و رشته‌های مرتبط با آن‌ها و حسن شهرت و حداقل 7 سال تجربه کاری در سمت مدیریت مؤسسات حرفه‌ای، مشاوره مدیریت، حسابرسی و یا خدمات حسابداری باشند، انتخاب می‌شوند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال توسط مجمع عمومی مؤسسه انتخاب و قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشد حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره باید موظف بوده و بطور تمام وقت با مؤسسه همکار نمایند.

اعضاء هیئت مدیره برای دوران عملکرد خود منفرداً و مجتمعاً دارای مسئولیت تضامنی بوده و این امر با اعلام قبول ایشان ذیل صورت‌جلسه مجمع عمومی احراز خواهد گردید. در صورت عزل، استعفاء فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاء هیئت مدیره بقیه اعضاء تا انتخاب جانشین باید در سمت خود باقی بمانند و بلافاصله مجمع را برای تکمیل هیئت مدیره دعوت نمایند. هیئت مدیره پس از انتخاب و حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به تشکیل اولین جلسه خود اقدام نموده و در آن جلسه رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از بین اعضاء انتخاب خواهند نمود. دبیر جلسات می‌تواند خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردد.

رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره و همچنین مدیرعامل با رعایت مفاد این اساسنامه انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب خواهند شد. بدیهی است ادامه مسئولیت قانونی افراد فوق‌الذکر تا انتخاب جانشین به قوت خود باقی خواهد ماند.

 

ماده دوازده: وظایف و اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره جهت ادامه فعالیت مؤسسه با توجه به موضوع وظایف آن دارای کلیه اختیارات لازم می‌باشد مگر در مواردی که در این اساسنامه به‌عنوان وظایف مجمع عمومی و یا بازرس تصریح گردیده است.

 

بخشی از وظایف و اختبارات هیئت مدیره بشرح ذیل می‌باشد:

الف) انتخاب مدیرعامل و معرفی وی به رئیس مجمع جهت صدور حکم

ب) تهیه تشکیلات و آیین‌نامه‌های مالی، استخدامی، معاملاتی و سایر آیین‌نامه‌های ضروری و در صورت نیاز ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب

ج) تهیه برنامه و بوجه سالانه و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب

د) تهیه صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالانه و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب

ه) تصویب برنامه‌های اجرائی و آموزشی مؤسسه

و) تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره 2 ماده 5 این اساسنامه و نظارت بر حسن اجرای امور محوله به آنان

ز) تاسیس و انحلال شعب نمایندگی و دفاتر در داخل کشور و تعیین ضوابط نحوه عمل و اداره آن‌ها

ح) انجام سایر وظایف محوله از طرف مجمع عمومی مؤسسه و یا مقرر در این اساسنامه

ماده سیزده: رسمیت جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره حداقل دو هفته یکبار با دعوت کتبی رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل در محل مؤسسه تشکیل و جلسات با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و مصوبات با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود. خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره توسط دبیر جلسات در دفتر ثبت و به امضاء اعضای حاضر در جلسات خواهد رسید. هریک از اعضاء هیئت مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، نظر او باید در صورت‌جلسه قید گردد. مسئولیت اجراء و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با مدیر عامل مؤسسه می‌باشد.

 

ماده چهاردهم: مدیرعامل

هیئت مدیره از بین خود یا خارج از مؤسسه فردی واجد شرایط را به‌عنوان مدیرعامل برای اداره امور جاری مؤسسه برای مدت دو سال انتخاب که با رعایت مفاد ماده 11 این اساسنامه به این سمت منصوب می‌شود. مدیرعامل به‌عنوان بالاترین مقام اجرائی مؤسسه نمایندگی مؤسسه را در برابر کلیه مراجع و اشخاص دارا می‌باشد. حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل در اولین جلسه هیئت مدیره تعیین خواهد گردید. هیئت مدیره می‌تواند با مسئولیت خود تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را با حق توکیل به غیر به مدیرعامل تفویض نماید. از جمله وظایف و اختیارات مدیر عامل بشرح زیر می‌باشد.

الف) اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی مؤسسه

ب) پیشنهاد تشکیلات و آیین‌نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و سایر آئین‌نامه‌های لازم به هیئت مدیره

ج) پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به هیئت مدیره

د) تهیه صورت‌های مالی و گزارش عملکرد و ارائه به هیئت مدیره

ه) نمایندگی مؤسسه در برابر کلیه مراجع و اشخاص

و) اداره امور جاری مؤسسه و امضاء مکاتبات آن

ز) نصب و عزل کارکنان و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی

ح) وصول مطالبات مؤسسه و پرداخت دیون

 

ماده پانزده:  امضاء و اوراق مالی و تعهدآور

نحوه امضاء اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه، چک‌ها، بروات، سفته‌ها، سایر اوراق تجارتی و غیره نیز اشخاصی که حق امضاء دارند و حدود اختیارات آن‌ها را هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.

 

ماده شانزده: بازرس

بازرس مؤسسه هر سال توسط مجمع عمومی انتخاب می‌گردد وظایف و اختیارات بازرس بشرح ذیل می‌باشد.

 

الف) اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی و گزارشات عملکرد هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی مؤسسه

ب) حصول اطمینان از حسن اجرائی امور بر طبق خط مشی‌ها، برنامه‌ها و ضوابط و مقررات مؤسسه

ج) انجام سایر امور محوله از طرف مجمع عمومی

 

بازرس بدون دخالت در امور اجرائی در اجرای وظایف خود می‌تواند کلیه اسناد حساب‌ها و مدارک مؤسسه را مورد رسیدگی قرار داده و هیئت مدیره و مدیرعامل مؤسسه موظف است همکاری لازم را جهت اجرای وظایف وی بعمل آورد.

 

ماده هفده: سال مالی

سال مالی مؤسسه از اول دی ماه هر سال شروع و در پایان آذر سال بعد خاتمه می‌یابد.

 

صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده

"مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی"

شماره ثبت 7825

تاریخ 1389/12/25

 

به‌موجب دعوت بعمل آمده، مجمع عمومی فوق‌العاده مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی در روز چهارشنبه 1389/12/25 راس ساعت 15 با حضور اعضای هیئت مدیره و نمایندگان صندوق تأمین اجتماعی و نیز هیات مدیره مؤسسه مزبور در محل ساختمان مرکزی صندوق تأمین اجتماعی واقع در تهران- خ آزادی تشکیل گردید و سپس در راستای اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلی قانون تجارت ابتدا رسمیت جلسه توسط رئیس هیائت مدیره اعلام و اعضاء هیئت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب شدند:

 

1-   آقای رحمت ا.. حافظی به سمت رئیس مجمع

2-   آقای بهروز براتی به سمت ناظر

3-   آقای سید مجید موسویان به سمت ناظر

4-   آقای فرهاد چوداریان به سمت منشی جلسه

 

در ادامه جلسه دستور جلسه توسط رئیس مجمع بشرح زیر قرائت و پس از بحث و بررسی توسط اعضاء تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

 

الف) دستورات جلسه :

1-   اصلاح مواد و بندهایی از اساسنامه

2-   تعیین تکلیف سال مالی فعلی

ب) مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده

 

1-   در خصوص اولین دستور جلسه مجمع به اتفاق آراء اصلاحات اساسنامه را به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد:

 

1-1- بند 6 از ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید:

انجام امور آموزشی، پژوهشی، مطالعاتی و انتشاراتی در ارتباط با موضوع فعالیت‌های مؤسسه از جمله امور مالی، مدیریتی، بیمه‌ای، اقتصادی و سرمایه‌گذاری

 

1-2- ماده 6 به شرح ذیل اصلاح شد:

سرمایه مؤسسه به مبلغ 22/000/000/000 ريال به صورت آورده نقدی و تمام پرداخت شده متعلق به صندوق تأمین اجتماعی می‌باشد.

 

1-3- ماده 7 اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید:

ارکان مؤسسه عبارتند از:

الف) مجمع عمومی

ب) هیئت مدیره

ج) مدیر عامل

د) بازرس

 

1-4- سطر انتهایی ماده 8 اساسنامه (مجمع عمومی) قبل از عبارت " مدیرعامل" حرف "یا" اضافه می‌گردد.

 

1-5- عبارت صدر ماده 10 اساسنامه "جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دو بار" به عبارت "جلسات مجمع عمومی حداقل سالی یک بار" تغییر یابد.

 

1-6- مقرر شد عبارت صدر مندرج در ماده 11 اساسنامه "از بین اشخاصی که دارای تحصیلات عالی و تجربه کافی در رشته های حسابداری و علوم مالی و رشته‌های مرتبط با آن‌ها و حسن شهرت و حداقل 7 سال تجربه کاری در سمت مدیریت مؤسسات حرفه‌ای، مشاوره مدیریت، حسابرسی و یا خدمات حسابداری باشد، انتخاب می‌شوند" به عبارت "از بین اشخاصی که دارای تحصیلات عالی و تجربه کافی در رشته‌های مرتبط با امور مالی و یا مدیریت باشند انتخاب می‌شوند " تغییر یابد.

 

1-7- ماده 13 اساسنامه (رسمی جلسات هیئت مدیره) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

"جلسات هیئت مدیره حداقل دو جلسه در ماه با دعوت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و مصوبات با رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره توسط دبیر جلسات ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسات خواهد رسید. هر یک از اعضای هیئت مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشند، نظر او باید در صورت‌جلسه قید گردد. مسئولیت اجراء و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با مدیرعامل مؤسسه می‌باشد"

 

1-8- ماده 17 اسانامه (سال مالی) بشرح ذیل اصلاح گردید:

"سال مالی مؤسسه از اول فرودین‌ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد"

 

2- در مورد دستور دوم جلسه و با توجه به اصلاح سال مالی مندرج در ماده 17 اساسنامه مقرر شد سال مالی فعلی استثنائاً از اول دی‌ماه سال جاری (1389/10/1) آغاز و در روز آخر اسفندماه  (1389/12/29) همین سال به پایان می‌رسد.

 

ج -  مجمع به آقای فرهاد چوداریان مدیرعامل مؤسسه با حق توکیل به غیر وکالت داد ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورت‌جلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء  ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.