آگهی مناقصه عمومی منقضی شد

آگهی مناقصه عمومی مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی منقضی شد.

مؤسسه حسابرسي تامين اجتماعي به شماره ثبت 7825 و شناسه ملي 10100345177 در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي يک مرحله‌ای، نسبت به خريد تعداد 67 دستگاه سيستم کامپيوتر اقدام نمايد. لذا متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند براساس شرايط مندرج در فایل‌های پیوست اقدام نمایند.

 

فراخوان مناقصه

اسناد مناقصه