چشم‌انداز: کسب جایگاه حرفه ای مطلوب در بین 5 مؤسسه حسابرسی برتر کشور

 

سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه (سال 1404) سازمانی است پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام تامین اجتماعی به ذینفعان.